Više od 60 godina brinemo da Grad Prijedor bude čistiji, zeleniji, ljepši. Saznaj više →

Aktuelno

SAZIV ZA XIX REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Aktuelno

»KOMUNALNE USLUGE« AD

 P R I J E D O R

Broj:      1721-1 /22

Datum: 23.05.2022.

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka l.)  Zakona o javnim preduzećima (“Službeni Glasnik RS “ br. 75/04   i 78/11),  člana 304. stav 1.tačka g), člana 267. Zakona o privrednim društvima(,,Službeni Glasnik RS“  br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) ,  člana 45. stav 1. tačka 4 i člana 18. Statuta  „Komunale usluge“ AD  Prijedor, Nadzorni odbor  na sjednici održanoj dana 23.05.2022.godine :

 

S  A  Z  I  V  A

XIX REDOVNU SJEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA

 

Redovna sjednica Skupštine akcionara  “ Komunalne usluge “  AD Prijedor će se održati dana

27.06.2022. godine u 10.00 časova u upravnoj zgradi Društva, Ulica Kozarska broj 87. Prijedor.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

 

                                                                    DNEVNI  RED

 

  1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik

                 i Komisije za glasanje (tri člana),

  1. 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII-e redovne sjednice Skupštine

                 akcionara, održana dana 17.11.2021. godine,

  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju za 2021. godinu,
  2. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za period 01.01.2021.  do 31.12.2021. godine,
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisne revizorske kuće za reviziju,

                 Finansijskog izvještaja za 2021. godinu,

  1. 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora između dve redovne Skupštine

                 akcionara,

  1. 7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021.godinu,
  2. 8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za tekuću 2022. godinu

                                                                              

 

U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara “Komunalne usluge “AD Prijedor ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 11.07.2022. godine u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Uvid u materijale možete izvršiti svakog  radnog dana u vrijeme od 12.00 do14.00 časova u upravnoj zgradi Društva u kancelariji Opšte službe broj 22.

Poziva se predstavnik Grada Prijedor i akcionari da lično ili putem oponomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara.

                        

                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                 NADZORNI  ODBOR

 

Komentariši