Radom Društva rukovodi Uprava preduzeća.

Upravu preduzeća čine Direktor i 3 (tri)  izvršna direktora:

 1. Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove,
 2. Izvršni direktor za opšte, pravne i kadrovske poslove.
 3. Izvršni direktor za tehničke poslove,

Društvo svoje djelatnosti obavlja preko organizacionih jedinica- sektora:

 1. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove,
 2. Sektor opštih, pravnih i kradrovskih poslova,
 3. Sektor proizvodnje i usluga.

Sektor za ekonomske-finansijske posloveo organizovan je u dvije službe:

 1. Finansijska služba (obračunsko – naplatna služba),
 2. Računovodstvena služba.

Sektor za opšte pravne i kadrovske poslove obuhvata tri službe:

 1. Služba opštih, kadrovskih i pravnih poslova,
 2. Služba zaštite na radu,
 3. Služba obezbjeđenja.

Sektor proizvodnje i usluga organizovan je u 5 (pet) radnih jedinica:

 1. RJ “Razvoj”,
 2. RJ “Rasadnik, zelenilo i groblje”,
 3. RJ “Higijena”,
 4. RJ “Građevina i Mehanička radiona”,
 5. RJ “Deponija, reciklaža i azil”