Obuhvataju opšte, kadrovske i  pravne poslove koji se tiču poslova iz opšte korespodenicije sa ustanovama u gradu i na nivou republike, vođenje poslova iz oblasti radnih odnosa (zaključivanje ugovora, vođenje evidencije personalnih dosijea radnika, poslova arhive i sl.). Pored ovih poslova, u zajedničke poslove spadaju i poslovi koji se tiču ekonomsko-finansijskih poslova vođenje knjigovodstva, blagajne, evidencije korisnika, fakturisanja računa korisnicima usluga, plaćanje dobavljačima, naplata računa putem inkasantske službe, zaključivanje ugovora o odvozu komunalnog otpada sa fizičkim i pravnim licima.

Zatim, u sklopu zajedničkih poslova spadaju i poslovi javnih nabavki kroz zatvorene i otvorene postupke, a koji se vrše u skladu sa usvojenim planom nabavki za svaku kalendarsku godinu.

U sklopu zajedničkih poslova a u dijelu ekonomsko-finansijskog sektora, izrađuju se planovi poslovanja, završni računi i drugi ekonomski akti, koji se tiču poslovanja Društva.