Više od 60 godina brinemo da Grad Prijedor bude čistiji, zeleniji, ljepši. Saznaj više →

Aktuelno

OGLAS O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE LICITACIJE

Aktuelno

„KOMUNALNE USLUGE” A.D. PRIJEDOR
Kozarska br.87, 79101 Prijedor
Broj: 3730/22
Datum: 24.10.2022.godine

Na osnovu člana 52. Statuta “Komunalne usluge“ A.D. Prijedor, člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i ostalih materijala „Komunalne usluge“ AD Prijedor, i Odluke Nadzornog odbora Društva o prodaji rashodovanih osnovnih sredstava br. 1585/22, od dana 13.05.2022.godine, “Komunalne usluge” AD Prijedor objavljuju:
OGLAS
O PRODAJI RASHODOVANIH OSNOVNIH SREDSTAVA
PUTEM JAVNE LICITACIJE
I
„Komunalne usluge“ A.D. Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor objavljuju oglas o javnoj prodaji osnovnih rashodovanih sredstava putem javne licitacije podjeljenih u 2 (dva) LOT-a , tehničkih karakteristika kako slijedi:
LOT I
Tabela br. 1
R. broj Vrsta vozila Marka i tip vozila Godina proiz. Broj šasije/
motora (b.š./b.m.) Procjenjena težina vozila (kg) Procjenjena početna cijena vozila (KM) Stanje
radne mašine
1. Radna mašina Mercedes Benz L 409 1979 b.š. 309002103540473 2.500,00 kg 1.450,00 KM Nije u voznom stanju
2. Radna mašina Steyr 1988 b.š. VAN1823YY04YY1274 10.710,00 kg 6.211,80 KM Nije u voznom stanju
3. Radna mašina TAM 80 T5 1986 b.š. Y871M56686 2.905,00 kg 1.684,90 KM Nije u voznom stanju
4. Radna mašina Buldozer ČTZ B10M 2010 b.m. 27446 15.950,00 kg 9.251,00 KM Nije u voznom stanju

LOT II
Tabela br 2.
Redni broj Naziv predmeta prodaje Sastav Količina (kom) Procjenjena težina po komadu (kg) Procjenjena početna cijena
1. Kontejner za odlaganje otpada Podsinčani lim 4 200,00 kg 0,50 KM/kg
2. TA peć Podsinčani lim 2 100,00 kg 0,50 KM/kg
3. TAM 130 T platforma Zeljezo I klasa 1 1.000,00 kg 0,58 KM/kg
4. TAM 130 T 113 Zeljezo I klasa 1 5.000,00 kg 0,58 KM/kg
5. Radna mašina FAP 1620 SG, 1988.god, u dijelovima Zeljezo I klasa 1 5.000,00 kg 0,58 KM/kg
6. Cisterna za vodu (kaca) Zeljezo I klasa 1 2.000,00 kg 0,58 KM/kg
7. Viljuškar u dijelovima Zeljezo I klasa 1 3.000,00 kg 0,58 KM/kg

II
Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja prije održavanja postupka javne licitacije izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne vrijednosti sredstava za koja imaju namjeru da licitiraju.
Zainteresovani kupac ima obavezu da prilikom uplate depozita za učešće na javnoj licitaciji tačno navede za koja sredstva i za koji LOT vrši uplatu.
Uplata depozita može se izvršiti na blagajni preduzeća „Komunalne usluge“ AD Prijedor ili putem žiro računa broj: 5620070000011113, otvoren kod NLB Banka AD Banja Luka najkasnije do 04.11.2022.godine do 15:00 časova.

III
Licitacija će se održati dana 07.11.2022.godine (ponedeljak ) sa početkom u 12:00 časova, u Upravnoj zgradi preduzeća „Komunalne usluge“ AD Prijedor, Kozarska br. 87, Prijedor (II sprat, kancelarija broj 24).
Registracija ponuđača koji su uredno izvršili uplatu depozita izvršiće se na dan održavanja javne licitacije sa početkom u 11:30 časova.
IV
Licitaciju provodi Komisija za provođenje licitacije, koja se sastoji od 5 članova, a postupa u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava, rezervnih dijelova i ostalih materijala „Komunalne usluge“ AD Prijedor i objavljenim oglasom o prodaji.
Licitacija traje sve dok se ističu v
eće ponude. Učesnici licitacije su vezani za svoje ponude ako one usljed isticanja većih ponuda nisu prestale da važe. Licitacija se zaključuje ako nakon trećeg poziva u roku od pet minuta nije istaknuta veća ponuda.

V
Osnovna rashodovana sredstva u LOT 1 i LOT 2 prodaju se u viđenom stanju a kupuje onaj kupac koji ponudi najvišu cijenu. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, nema pravo na povrat uplaćenog depozita od 10%. Učesnicima koji uplate depozit, a ne prođu na licitaciji, uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.
VI
Troškovi vaganja kupljenih sredstava kao i troškovi utovara i transporta do lokacije kupca padaju na teret kupca.
VII
Osnovna rashodovana sredstva koja su predmet prodaje putem javne licitacije mogu se pogledati svakim radnim danom od 28.10.2022.godine pa do 04.11.2022.godine u krugu preduzeća u Puharskoj na adresi Osmana Džafića bb, 79101 Prijedor, u vremenskom periodu 08:00-15:00 časova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 07:00-15:00 časova. Kontakt osoba je Mastikosa Duško, telefon: 065/976-538.
VIII
Sredstva koja su predmet prodaje u dijelu oglasa LOT 2 (tabela br.2 ) prodaju se na način da se sa kupcem koji bude imao najvišu ponuđenu cijenu po kilogramu zaključi Ugovor o kupoprodaji uz prethodno organizovano vaganje kupljenih sredstava i utvrđivanje ukupne mase i cijene za kupljeno sredstvo.
Ukoliko se prilikom izvršenog vaganja utvrdi se da je sredstvo iz LOT 2 lakše ili teže od procjenjene težine u oglasu, izvršiće se usklađivanje kako bi se dobili ulazni parametri za zaključenje Ugovora o kupoprodaji.
Sredstva iz LOT 1 prodaju se na način da će kupac robe biti ponuđač koji ponudi najvišu ukupnu cijenu po sredstvu koje je predmet prodaje.
IX
Rok plaćanja po zaključenom Ugovoru o kupoprodaji iznosi 8 (osam) dana. Po izvršenoj uplati cjelokupnog iznosa naznačenog u ugovoru kupac može organizovati preuzimanje, utovar i odvoz kupljenih sredstava.
X
Početne prodajne cijene u tabelama LOT 1 i LOT 2 su bez uračunatog PDV.

Uplaćeni depozit uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
Na utvrđenu kupoprodajnu cijenu obračunava se PDV.

XI
Oglas o prodaji rahodovanih osnovnih sredstava putem javne licitacije biće objavljen na zvaničnom sajtu „Komunalne usluge“ AD Prijedor: www.komunalneusluge.org , facebook nalogu „Komunalne usluge“ AD Prijedor, i nedeljnom listu Kozarski vjesnik.

M.P.
„Komunalne usluge“ AD Prijedor
D I R E K T O R
Dalibor Grabež, s.r.

Komentariši