Sastoji se od tri obračunske radne jedinice:

  • OJ “Odlaganje otpada na deponiji”,
  • OJ “Reciklaža” i
  • OJ “Azil za pse”.

OJ “Deponija” obuhvata prijem i deponovanje otpada sa područja Grada Prijedor, opštine Oštra Luka i prijem komunalnog otpada sa područja opštine Kozarske Dubice.

Naravno, prijem i deponovanje otpada od strane trećih zainteresovanih lica vrši se u skladu sa važećim cjenovnikom deponovanja otpada.

OJ “Reciklaža” obuhvata poslove prikupljanja reciklažnog materijala na području Grada Prijedor a koji se odnosi na karton, PET ambalažu i najlon. U sklopu kruga u Puharskoj vrši se svakodnevno presovanje prikupljenog materijala koji se skladišti a potom se vrši prodaja istih daljim prerađivačima u Bosni i Hercegovini.

OJ “Azil za pse” vrši poslove hvatanja pasa lutalica na području Grada Prijedor i smještanje istih u azil za napuštene životinje koji se nalazi u sklopu deponije. Hvatanje pasa lutalica vrši se na dva načina: klasično hvatanje pasa putem sajle i uspavljivanjem putem omamljujućih strelica.

Ova obračunska jedinica vrši i udomljavanje pasa prema svim zaintersovanim licima koja izraze želju za udomljavanjem pasa.

Takođe, ova obračunska jedinica a na osnovu zaključenih ugovora sa opštinama Novi Grad, Kostajnica i Mrkonjić Grad vrši usluge higijeničarske službe i u ovim opštinama po pozivu  nadležnih iz navedenih opština a u skladu sa zaključenim ugovorima.

OJ “Odlaganje otpada na deponiji” : fotografije

OJ “Reciklaža” : fotografije

OJ “Azil za pse” : fotografije