Društvo „Komunalne usluge“ AD Prijedor osnovano je  1961. godine. Osnivač je bila Opština Prijedor.

U svom periodu poslovanja ovo Društvo je promijenilo niz organizacionih oblika.

Stupanjem na snagu Zakona o udruženom radu, formirano je preduzeće sa nazivom Komunalno preduzeće “4.Juli” Prijedor, u čijem sastavu su bili OOUR “Vodovod” Prijedor i OOUR “Komunalne usluge” Prijedor.

U 1994. godini preduzeće posluje u istom obliku, ali mijenja svoj naziv u ODKP “Komgrad” Prijedor.

Nakon stupanja na snagu Zakona o privatizaciji preduzeća (»Službeni glasnik RS“, broj 26/97), ovo preduzeće se transformiše, 30. 09. 2000. godine, u tri nova preduzeća i to:

  • ODKP “Vodovod i kanalizacija” Prijedor,
  • ODKP “Komunalne usluge” Prijedor
  • ODKP “Gradska tržnica” Prijedor.

Ovako transformisano preduzeće posluje sve do 29.08.2005.godine, kada vrši vlasničku transformaciju dijela državnog kapitala i registruje se pod nazivom “Komunalne usluge” AD Prijedor.

Društvo “Komunalne usluge” AD Prijedor je organizovano kao akcionarsko društvo, a prema obliku svojine spada u kategoriju dva ili više oblika svojine.

Vlasnička struktura preduzeća:

  • Grad Prijedor – 74,70 %
  • Grupa “Fortis” d.o.o. – 14,76 %
  • Akcionari – interni dioničari – 10,54 %

Stalno zaposlenih u preduzeću je 160, a prema potrebi radnici se primaju na određeno vrijeme.
Korisnici usluge mogu plaćati žiralno ili preko inkasanata na terenu. Preduzeće ima organizovanu inkasantsku službu. Inkasanti su ovlašteni, stalno zaposleni radnici.
Korisnici usluge mogu plaćati žiralno na sljedeće račune:

– NLB Razvojna banka
5620070000011113
– Unicredit bank a.d.
5510370001276725
– Addiko Bank
5520210001425807
– Raiffeisen banka
1610450048090018